سدیم فرمیات

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

سدیم فرمیات

سدیم فرمیات تولید شده توسط راک شیمی عمل تثبیت کننده بسیار عالی شیل ها برای ترکیبات خاک رس حساس به آب و شیل های حاوی ماسه سنگ دارا می باشد.
این ماده از آسیب احتمالی رسوبات کربناتی ، بی کربناتی و ترکیبات سولفاتی جلوگیری می کند. این ماده سرعت حفاری را افزایش می دهد ، از لایه نفت و گاز محافظت می کند ، باعث کاهش آسیب به قشر سنگ می شود.

ویژگی ها
Appearance White, deliquescent or crystalline powder
Odor Odorless to slight formic acid odor
Solubility 97g / 100g water @ 20C(68F)i
Density 20C @ 1.92
pH 7.0-8.5,conc:1M at 20C
Volatiles by Volume @ 21C 0.5
Boiling Point Decomposes
Melting Point 253C (487F)