ان-فرمیل مورفولین

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

ان-فرمیل مورفولین

ان-فرمیل مورفولین ، عمدتاً برای استخراج مایع از مایع بکار برده می شود.
این ماده ، یکی از بهترین گزینه ها برای جداسازی ترکیبات آروماتیک از هیدروکربن های آلیفاتیک است ، زیرا فرآیند تقطیر متعارف به خاطر فرار بودن دو جزء در مخلوط ، عملی و امکان پذیر نیست.

ان-فرمیل مورفولین به عنوان یک حلال فیزیکی برای تصفیه گاز طبیعی حاوی CO2 و H2S غلیظ ، پیشنهاد می شود.

ویژگی ها
Assay, % minimum 99.5
Morpholine, % maximum 0.2
Water, % maximum 0.2
Color, APHA maximum 20