بازدارنده خوردگی و ضد رسوب

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

بازدارنده خوردگی و ضد رسوب

تجمع رسوب و خوردگی فلزی مسائل مهم و موثر بر بهره برداری و نگهداری از سیستم های دیگ بخار صنعتی می باشد.
رسوب توسط تجمع نمک های موجود در سختی آب در دیگ بخار ایجاد می شود که باعث کاهش راندان انتقال حرارت و سرعت انتقال سیال در لوله ها می شود. سختی موجود در آب را می تواند قبل از آنها وارد شدن به سیستم بویلر و یا می توان آنها را در داخل دیگ بخار با مواد ضد رسوب مناسب کنترل کرد.
خوردگی اکسیژن مربوط به اجزای فلزی دیگ بخار ، منجر به افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و کاهش راندمان بویلر می شود. برای اطمینان از اینکه چنین سیستم های دیگ بخار به خوبی نگهداری می شود میبایست شرایط آب در همه زمان ها بررسی و با عامل های شیمیایی  مهار شوند.
راک شیمی مواد بازدارنده خوردگی و رسوب را برای مبارزه با اثرات مخرب رسوب و خوردگی در سیستم های دیگ بخار ، آب گرم ، و راه اندازی پلنت های بخار فرموله کرده است.