کائولین

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

کائولین

Constituents %Wt
SiO2 74.77
Al2o3 18.55
Fe2O3 0.13
TiO2 0.19
CaO 0.22
MgO 0.08
Na2O 0.07
K2O 2.26
P2O5 0.10
MnO 0.01
LOI 3.72
S 0.03