صنعت چرم

— محصولات شیمیایی چرم
 • راک فورمین ECO-FIX
  یک محصول زیست تجزیه پذیر، سازگار با محیط زیست، و غیر قابل اشتعال است که مخصوصا برای صنعت چرم و ….

— عوامل چرمی DELIMING
 • راکاتال F
  یک عامل آهک زداست که میتواند به تنهایی در همه مراحل آهک زدایی، برای هر نوع چرمی مورد استفاده قرار گیرد.

— LEATHER BATING AGENTS
 • Rockenzyme 7500-L
  یک عامل آنزیم زنی قلیایی پروتئاز است که حاوی نمک های آمونیوم و بافر است.

— LEATHER DEGREASING AGENTS
 • راپینال B
  یک عامل چربی زدای قوی برای هر گونه پوست و چرم می باشد.

— FUNGICIDE & ANTIBACTERIAL AGENTS
 • Negahdar IST-WB
  Negahdar IST-WB یک ماده آنتی باکتریال برای محافظت از پوست خام در برابر باکتری است.

 • راک بیوساید LP-30
  یک قارچ کش با سمیت پایین است که برای محافظت از پوست خام در برابر کپک و قارچ طراحی شده است.

— TANNING & RETANNING AGENTS
 • Rockytan RHP
  Rockytan RHP یک محصول کروم دار مقاوم در برابر نور برای تغلیظ فنولیک سولفونیک اسیدها است.

 • Rockytan RHN
  Rockytan RHN یک محصول کروم دار مقاوم در برابر نور برای تغلیظ فنولیک سولفونیک اسیدها است.

 • Rockytan LF
  Rockytan LF یک عامل ری تانینگ فنولیک است که میتوان از آن برای هر گونه چرم استفاده کرد.

 • Rockytan TAK
  Rockytan TAK یک سینتان آنیونی برای خنثی سازی و ری تانینگ است که خواص رنگرزی و جلادهی مناسبی دارد.

 • Rockytan RRN
  Rockytan RRN را می توان در دباغی و ری تانینگ چرم سفید به همراه پودر کروم استفاده کرد.

 • Rockytan RAB
  Rockytan RAB یک محصول تغلیظ فنولیک است که در چرم های سفید و نرم به کار می رود.

 • Rockytan RR7
  Rockytan RR7 یک عامل دباغی رزین با تاثیر پرکنندگی انتخابی است که حاوی فرم آلدهید است.

 • Rockytan RD
  Rockytan RD خاصیت پرکنندگی بسیار بالایی دارد، مخصوصا در قسمت های شل و نازک چرم.

 • Rockytan RP2
  Rockytan RP2 یک عامل ری تانینگ برپایه نفتالین، با خاصیت اسیدی ضعیف است

 • Rockytan ROS
  Rockytan ROS یک سینتان جایگزین برای مصارف عمومی است که برای ری تانینگ چرم کروم

 • Rockytan RSN
  Rockytan RSN یک سینتان بر پایه نفتالین با خاصیت دیسپرس کنندگی قوی است

 • Rockytan RPR
  Rockytan RPR یک عامل ری تانینگ مصنوعی بر پایه نفتالین با خاصیت ضعیف اسیدی می باشد

 • Rockytan RE-808s
  Rockytan RE-808s یک عامل ری تانینگ آکرلیک برای چرم های تمام کروم است.

 • Rockytan RE-808
  Rockytan RE-808 یک عامل ری تانینگ آکرلیک برای چرم های تمام کروم است.

 • Rockytan RE-540
  Rockytan RE-540 یک عامل ری تانینگ کوپلیمر بر پایه مونومرهای آکرلیک است.

— FATLIQUORS CHEMICAL
 • Rockol SHERUP-1194
  Rockol sherup-1194 یک فت لیکور آنیونی مصنوعی است که برای انواع چرم مناسب می باشد.

 • Rockol CS-414
  Rockol CS-414 یک فت لیکور مصنوعی مقاوم در برابر نور است.

 • Rockol 710
  Rockol 710 یک فت لیکور آنیونی با پایه گیاهی است که برای هر گونه چرمی مناسب می باشد.

 • Rockol FM-222
  Rockol FM-222 یک فت لیکور دریایی آنیونی چند منظوره است که حاوی چربی فراوان بوده

 • Rockol RUF
  Rockol RUF یک فت لیکور آنیونی مقاوم به نور است که در تولید چرم برای صنعت پوشاک

 • Rockol RSL
  Rockol RSL یک فت لیکور آنیونی طبیعی و گیاهی سولفیت دار است

— FINISHING CHEMICAL
 • Rocklacquer EMC-99
  Rocklacquer EMC-99 نوعی لاک و الکل نیتروسلولز دو منظوره است

 • Rockawax MONTRA
  Rockawax Montra در فینیش (finish) های آبی و به منظور بهبود ضخامت و نرمی تمامی انواع چرم به کار می رود.