افتخارات

1379 سال

ارتقاء تکنولوژی

سال 1381

کسب عنوان صادرکننده نمونه کشوری

سال 1382


 دریافت گواهینامه ISO14001

سال 1385

کسب عنوان صادرکننده نمونه کشوری

سال 1386

کسب عنوان مقام دوم صادرکننده نمونه کشوری

سال 1387

کسب گواهینامه ایزو OHSAS18001

سال 1388

کسب عنوان صادرکننده نمونه کشوری

سال 1389

کسب عنوان صادرکننده برتر استان تهران

سال 1391

کسب عنوان
برترین صنعتگر
استان البرز و
تلاشگر برتر کیفیت

سال 1392

کسب عنوان صادرکننده نمونه کشوری

سال 1393

کسب عنوان
شرکت دانش بنیان

سال 1394

دریافت گواهینامه ایزوهای
ISO 10004
ISO 10015

سال 1395

افتتاح بزرگترین
خط تولید سولفورسدیم
در خاورمیانه