واحد فروش :02188843227

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

مواد شیمیایی صنعت معدن

محصولات اصلی

نام محصولاتتوضیحات
سولفورسدیمسولفورسدیم پرک با اکتیو ۶۰% و آهن ۳۰
راکاماین RIMCجایگزین مناسب و اقتصادی MIBC
راکاماین PINOLجایگزین مناسب و اقتصادی روغن کاج

بایوسایدها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90 مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه

ضد کف ها

نام محصولاتتوضیحات
دفومکس CNS-40ضدکف سیلیکونی مایع قابل حل در آب