واحد فروش :02188843227

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

مواد شیمیایی صنعت شوینده و بهداشتی

بتائین

نام محصولاتتوضیحات
راکاپون CAPB کوکوآمینو پروپیل بتائین

صدفی کننده ها ( استئارات ها)

نام محصولاتتوضیحات
راکاپون EGMSاتیلن گلایکول منو استئارات
راکاپون EGDSاتیلن گلایکول دی استئارات
راکاپون SLES-PEARLتگزاپون صدفی
پرلامید L-71صدفی کننده مایع بر پایه EGMS
پرلامید L-81صدفی کننده مایع بر پایه EGDS

لورامیدها

نام محصولاتتوضیحات
راکاپون CDAکوکودی اتانول آمین
راکاپون NDAمیکس روغن های گیاهی دی اتانول آمین
راکاپون SDAسویا دی اتانول آمین

سولفوکسینات

نام محصولاتتوضیحات
راکاپون DLSدی لورث سولفوسوکسینات

اولئات ها

نام محصولاتتوضیحات
راکاپون SMOسوربیتان منو اولئات
راکاپون GMOگلیسیرول منو اولئات

سایر

نام محصولاتتوضیحات
راکاپون ALESآمونیوم لوریل اتر سولفات
راکاپون AOآمین اکساید
راکاپون GMSگلیسیرین منو استئارات ۴۰%

کوپلیمرها

نام محصولاتتوضیحات
راکاپون RCP-4آکریلیک اسید-انیدرید مالئیک کوپلیمر با اکتیو ۳۰%
راکاپون RCP-5آکریلیک اسید-انیدرید مالئیک کوپلیمر با اکتیو ۴۰%
راکاپون RCP-6آکریلیک اسید-انیدرید مالئیک کوپلیمر با اکتیو ۵۰%

بایوسایدها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90 مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه

حلالها

نام محصولاتتوضیحات
راکسولو CMEکوکونات متیل استر
راکسولو SFMEآفتاب گردان متیل استر
راکسولو SMEسویا متیل استر
راکسولو KMEکلزا متیل استر

ضد کف ها

نام محصولاتتوضیحات
راکدیفوم RFD-500ضدکف سیلیکونی مایع با اکتیو بالا برای محیطهای آبی و حلالی
راکدیفوم BCS-40ضدکف سیلیکونی مایع با اکتیو مناسب برای پودر ماشین لباسشویی و دستی
برتافوم AFFضدکف غیرسیلیکونی مایع مناسب برای محیطهای آبی و حلالی