محصولات صنعت کشاورزی

مشاهده کاتالوگ

امولسیفایرها
نام محصولشکل ظاهرینوع محصولکاربرد
پرولینا ۴۰۰-RFFمایع شفافامولسیفایر آنیونیک- نانیونیکمشابه FF4 Geronol 100 %اکتیو ۵-۷=HLB
پرولینا ۶۰۰-RFFمایع شفافامولسیفایر آنیونیک- نانیونیکمشابه FF۶ Geronol 100 %اکتیو ۱۲-۱۱=HLB
پرولینا RMSمایع شفافامولسیفایر آنیونیک- نانیونیکمشابه MS Geronol 100 %اکتیو ۹=HLB
پرولینا ۱۸۲۳-SAPمایع زرد شفافامولسیفایر نانیونیک SC, OW…,جهت مصرف مستقیم و قابل مصرف با تمامی امولسیفایرهای دیگر ۴۰ %اکتیو
پرولینا ۱۸۱-PRمایع شفافامولسیفایر آنیونیک- نانیونیکامولسیفایر سم پاراکوات ۴۰ %اکتیو
پرولینا ۱۱۰۱مایع شفاف امولسیفایر آنیونیکنفـــــــــوذ دهنــــــــــده
پرولینا ۴۳۰۱ مایع شفاف امولسیفایر نانیونیکبر پایه پلی کوکو آمید
پرولینا ۵۱۰۱مایع شفاف قهوه ای امولسیفایر آنیونیکمناسب جهت مصرف مستقیم و قابل مصـرف بـا تمامی امولسـیفایرهای دیگر ۱۰۰ %اکتیو ۵.۳-۵.۲=HLB
پرولینا ۵۴۰۱مایع بی رنگ امولسیفایر نانیونیکبـر پایـه ایزودسـیل پلی اوکسـی اتیلن ۱۰۰ %اکتیو ۱۴-۱۳=HLB
پرولینا ۳۲۶۰-PESمایع شفافامولسیفایر نانیونیکبـــــــــر پایـــــــــــه فسفیــــــــــــت استـــــــــــــر ۱۰۰ %اکتیو PH خنثی
پرولینا ۳۲۰۰-RAL مایع شفاف امولسیفایر نانیونیکبـــــــــر پایـــــــــــه فسفیــــــــــــت استـــــــــــــر ۱۰۰ %اکتیو PH خنثی
پرولینا ۲۱۵-BORمایع شفافامولسیفایر بوردوامولسیفایر مناسب بوردو
پرولینا ۲۶۳-BORمایع شفافامولسیفایر بوردوامولسیفایر مناسب بوردو
پرولینا ۳۲-VEمایع نارنجی شفافامولسیفایر نانیونیک روغن ولکمایونـز کننـده بسـیار قـوی روغـن ولک درصد مصرف ۲%
حلال های گیاهی جایگزین حلال های هیدروکربن
نام محصولشکل ظاهریکاربرد
پرولینا ۶۱۰۱-CMEمایع زرد شفافمتیل استر نارگیل ۱۰۰ %اکتیو
پرولینا ۶۱۰۲-SMEمایع زرد شفافمتیل استر سویا ۱۰۰ %اکتیو
پرولینا ۶۱۰۱-KMEمایع زرد شفافمتیل استر کلزا ۱۰۰ %اکتیو
پرولینا ۶۱۰۴-SFMEمایع زرد شفافمتیل استر آفتاب گردان ۱۰۰ %اکتیو
پرولینا ۶۱۰۵-MOمایع زرد شفافمتیل اولئات ۱۰۰ %اکتیو
پرولینا ۶۱۰۵-EOمایع زرد شفافاتیل اولئات ۱۰۰ %اکتیو
پرولینا ۶۱۰۷-ES مایع زرد شفافاتیل استر ۱۰۰ %اکتیو
دیسپرس کننده و وتینگ ایجنت
نام محصولشکل ظاهریکاربرد
پرولینا ۲۱۰۱پودر بژ رنگبر پایه نفتالین سولفونات دیسپرس کننده آنیونیک ۹۸ %اکتیو
پرولینا ۲۲۰۱پودر کرم رنگبر پایه آلکیل نفتالین سولفونات دیسپرس کننده آنیونیک ۹۸ %اکتیو
پرولینا ۷۱۰-ADمایع قهوه ای روشنبر پایه کوپلیمر اکریلات دیسپرس کننده آنیونیک ۴۰ %اکتیو
پرولینا ۲۲۰۰-NIFپودر کرم رنگبر پایه لیگنو سولفونات دیسپرس کننده آنیونیک ۹۸ %اکتیو
پرولینا ۴۲۰۳مایع شفافبر پایه سولفوسوکسینات دیسپرس کننده- وتینگ ایجنت ۶۰ %اکتیو
پرولینا ۴۲۰۱مایع شفافبر پایه سولفوسوکسینات کنسانتره دیسپرس کننده- وتینگ ایجنت ۷۴ %اکتیو
ضد کپک و ضد قارچ
نام محصولشکل ظاهریکاربرد
پرولینا ۲۱۳۸-BCمایع شفافمناسب و موثر برای پایه روغن ولک ۲۵ %اکتیو ، نانیونیک ، بدون فرمالین ،فنل و مواد غیر مجاز
مرگاتیل ۹۰-RKمایع شفافمناسب و موثر برای همه پایه های آبی بر پایه ایزوتیازولین ۵.۱ %اکتیو
سایر محصولات کشاورزی
نام محصولشکل ظاهرینوع محصولکاربرد
پرولینا ۱۷۱-PEWمایع کرمی رنگ غلیظپارافین واکس امولسیونمورد مصرف پوشش درختان (ساقه،شاخه) ایجاد آبگریزی مناسب ۳۰ %اکتیو ، نانیونیک
پرولینا ۱۷۸-PAWمایع شیری رنگ غلیظپارافین واکس امولسیونمورد مصرف پوشش درختان (ساقه،شاخه و برگ) ایجاد آبگریزی مناسب ۴۰ %اکتیو ، نانیونیک
پرولینا ۸۳-AWSمایع بی رنگسختی گیر آبسختی گیر آنیونیک، مصرف ۲۵.۰-۵.۰ درصد، کاهش سختی از ۱۰۰۰ppm به ۵۰pmm
پرولینا ۳۱۲۹-ELFمایع شیری رنگضد کف مایعسیلیکونی ۲۵ %اکتیو، نانیونیک
پرولینا ۱۵۱-BRمایع کرم رنگضد کف مایعمشابه L051 Tensiofix ، غیر سیلیکونی ۱۰۰ %اکتیو ،نانیونیک