سمومی که با سورفکتانت های راک شیمی فرموله شده است

نام سمکاربردRecipe
کلرپیریفوس ۴۰.۸ درصد Chlorpyrifos 40.8% حشره کش و کنه کشی غیرسیستمیک از گروه ارگانوفسفره
دلتامترین ۲.۵ درصد Deltamethrin 2.5% EC این سم از گروه پیروتروئیدها (Pyrethroid) بوده و با اختلال در سیستم عصبی، برای کنترل آفاتی مانند لارو پروانه ها، زنجرک ها، سن ها و تریپس ها در محصولات زراعی، درختان میوه سرد سیری و … موثر می باشد
هالوکسی فوپ آرمتیل ۱۰/۸ درصد Haloxyfop-R-Methyl 10.8% EC این علف کش با خاصیت سیستمیک و انتخابی و پس رویشی به سرعت جذب علف شده و به نوک ریشه و ریزوم ها می رسد
هگزی تیازوکس ۱۰ درصد Hexythiazox 10% EC هگزی تیازوکس با خاصیت غیر سیستمیک و اثر گذاری گوارشی و تماسی، لارو ها و شفیره های کنه را در مرکبات کنترل می کند. راه نفوذ این کنه کش از طریق برگ بوده و بر روی کنه های بالغ تاثیری ندارد
استوکلر ۵۰ درصد Acetochlor 50% EC بازدارنده تقسیم سلولی از طریق ممانعت از سنتز پروتئین، بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار طویل نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب عمدتاً توسط اندام‌های هوایی گیاه و در مرحله دوم توسط ریشه گیاه‌های در حال جوانه‌‌زنی
سایپرمترین ۴۰ درصد Cypermethrin 40% EC این حشره کش با خاصیت غیر سیستمیک و اثر گوارشی، تماسی و ابقایی بر لارو پروانه ها، سوسک ها و … تاثیر می گذارد. ماده موثره و فرمولاسیون این سم سایپرمترین ۴۰ درصد مایع (EC) می باشد
اتیون ۴۷ درصد Ethion 47% EC با خاصیت غیر سیستمیک و تماسی، تاحدی هم گوارشی از کارکرد آنزیم استیل کولین استراز جلوگیری کرده و باعث مرگ آفت میشود
فن پروپاترین ۱۰ درصد Fenpropathrin 10% EC فن پروپاترن از گروه پایروتروئیدها (Pyrethroids) بوده و برای آفاتی چون کنه قرمز، مینوز لکه گرد و … استفاده می شود
فن والریت ۲۰ درصد Fenvalerate 20% EC فن والریت بر طیف وسیعی از آفات مانند مینوز لکه گرد، شته، ساقه خوارها و … را کنترل می کند
دی کلرووس امولسیون ۵۰ درصد Dichlorvos 50% ECدی کلرووس حشره کشی از گروه ترکیبات ارگانوفسفره (مشتقات اسیدفسفریک) است، که بصورت غیر سیستمیک، با اثر تماسی، گوارشی، تنفسی (تدخینی) و نفوذی به فرم امولسیون (%EC50) فرموله می‌شود
فنیتروتیون ۵۰ درصد Fenitrothion 50%EC فنیتروتیون حشره کشی غیرسیستمیک از گروه ارگانوفسفره است که با نحوه اثر تماسی و گوارشی طیف وسیعی از آفات مانند ملخ ها، شته ها، سن ها و کرم ساقه خوار برنج را کنترل می کند
آبامکتین ۱.۸ درصد Abamectin 1.8% ECآبامکتین حشره کش و کنه کش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی و فعالیت سیستمیک محدود می باشد. آبامکتین جهت کنترل مگس مینوز برگ در سبزی و صیفی و کنه زنگار در مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد
فهرست