مواد شیمیایی صنعت آب

مشاهده کاتالوگ

نام محصول
مورفولین ۹۹/۵ %
ان – فرمیل مورفولین ۹۹/۵ %
آمینو ایمیدازولین
آمیدو ایمیدازولین
۵-۳-۱ تریازین
کربوکسیلیک اسید
پلی آکریلیک اسید ۳۰% و ۵۰%
آکریلیک اسید - مالئیک انیدرید
بایوساید (ایزوتیازولین – CMIT/MIT)
ضد رسوب
  ضد خوردگی
ضد کف‌های سیلیکونی و غیر سیلیکونی
فهرست