راک شیمی در یک نگاه

گـروه صنعتـی راک شـیمی تولیدکننـده انـواع مـواد شـیمیایی تخصصی مـورد نیـاز صنایع نفـت، گاز، پتروشـیمی، آب، نسـاجی، چـرم، شـوینده، آرایشـی بهداشـتی، معـدن، افزودنیهـای سـموم کشــاورزی، بتــن، کاشــی و ســرامیک، رنــگ، فــولاد و انــواع ضدکفهــای
تخصصــی میباشــد.
ایـن شـرکت در سـال ۱۳۶۸ توسـط آقـای محمدحسـین زهتابچیان تأسـیس گردیـد و هـم اکنـون بـا تولیـد ۷۰۰ نـوع مـاده شـیمیایی مختلـف و حجـم تولیـد انبـوه، یکـی از بزرگترین تولیدکننـدگان حوزه مواد شـیمیایی خاورمیانه محسـوب میگـردد.
کارخانه هــای ایــن گــروه صنعتــی درشــهرک صنعتــی اشــتهارد مســتقر میباشــند.
گـروه صنعتـی راک شـیمی دارای سیسـتم مدیریـت یکپارچـه (بـر مبنـای اســتانداردهای ISO10004 ،ISO10002 ،ISO45001 ،ISO14001 ،ISO9001) بــوده کــهگواهینامه هــای مربوطــه توســطSGS ســوییس صــادرشــده اســت. ایـن شـرکت سـهم نسـبتاً خوبـی از بازارهـای داخلـی را داراسـت و بـا صـدور محصـولات خـود بـه ۶۸ کشـور توانسـته نـام خـود را بـه عنـوان یکـی از طلایـه داران صـادرات محصـولات شـیمیایی ایـران ثبـت کنـد.
راک شــیمی توانســته در ســالهای ۸۱، ۸۵، ۸۸ و۹۲ به عنــوان صادرکننــدۀ نمونـۀ کشـوری برگزیـده شـود.
ایـن شـرکت دانـش بنیـان بـا بهره گیـری از تیـم مجـرب واحـد تحقیـق و توسـعه خـود، در داخـل و خـارج از ایـران، امـکان مشابه سـازی بسـیاری از کالاهـای وارداتـی را داشـته و امـکان تولیـد دیگـر محصـولات مـورد نیـاز بازار را نیـز دارا است.

سخنان مدیر عامل

با توجه به سرعت تحولات جهانی و کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ، مسطح شدن جهان ، درهم آمیختگی سازمان ها از طریق شبکه های پیچیده اطلاعاتی اینترنت ، کوتاه شدن زمان انتقال اطلاعات ، کوچک شدن سازمان ها ، تغییر و تقلیل مشاغل و حرکت حرفه ها از عمق به سطح ، ضرورت درک شرایط کسب و کار در بازار رقابتی جدید بیش از پیش احساس می شود.

سازمان های امروز ، خواسته یا ناخواسته ، جزئی از اقتصاد درهم تنیده جهانی هستند که صرف نظر از موقعیت جغرافیایی ، سیاسی و اجتماعی ، ناگزیر از پذیرش شرایط رقابت با همتایان بین المللی خود هستند. در این خصوص ، کارچندانی از دست دولت های محلی بر نمی آید .

ما ، با درک این شرایط ، خود را آماده ساخته ایم تا بتوانیم در موقعیت های بحرانی و غیرقابل پیش بینی ، تهدیدهای ناشی از بحران های اقتصاد جهانی ، و کند شدن رشد اقتصاد های نوظهور ، از تمام فرصت های ناشناخته ناشی از این تهدیدات استفاده نموده و نقش موثری در اقتصاد ملی و جهانی داشته باشیم.

حضور پایدار ما به عنوان شرکتی که فلسفه وجودی خود را در تولید برای صادرات می داند صرفا با همکاری تمام شما عزیزان میسر خواهد بود.

چشم انداز

گروه صنعتی راک شیمی در نظر دارد تا با ایجاد سازمانی پویا و دانش محور و با به کارگیری منابع انسانی خلاق به شرکتی پیشرو در تحقیق، توسعه و تولید انواع مواد شیمیایی مورد نیاز در صنایع و محصولات نهایی مورد نیاز در جامعه تبدیل شود.

ارزشها

ارزش های ترسیم شده برای شرکت راک شیمی به شرح ذیل هستند :

اولویت اول ما مشتریان هستند.
کیفیت پایدار و افزایش بهره وری سرلوحه تمامی تصمیمات ما است.
تقویت نگرش استراتژیک ، نوآوری و خلاقیت در بین پرسنل از طریق توسعه تعلق
سازمانی، از اولویت های کاری ماست.
اهمیت دادن به سلامتی ، ایمنی و محیط زیست از الزامات سازمانی ما هستند.

ماموریت

گروه صنعتی راک شیمی با تولید مواد اولیه شیمیایی مورد مصرف در صنایع مختلف شامل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، چرم سازی، آرایشی و بهداشتی، ساختمان و بتن، سموم کشاورزی، آب، نساجی، رنگ و رزین، سرامیک، معدن، فولاد و … یکی از مهم ترین تولید کنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه شیمیایی در صنایع داخلی و بازارهای خارجی می باشد. گروه صنعتی راک شیمی با تکیه بر توانمندی نیروهای خلاق خود علاوه بر ایفای نقش مکمل در ارتقای توان رقابتی صنایع کشور ، اقدام به تولید و عرضه محصول نهایی به مصرف کنندگان نیز می نماید.

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۱

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۱

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۵

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۵

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۶

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۶

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۸

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۸

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۹

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۹

صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۲

صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۲

تندیس زرین اجلاس جهانی حامیان زمین ۱۳۹۲

تندیس زرین اجلاس جهانی حامیان زمین ۱۳۹۲

سیمرغ زرین و نشان ملی مدیریت خلاق ۱۳۹۸

سیمرغ زرین و نشان ملی مدیریت خلاق ۱۳۹۸

مدال افتخار دومین جشنواره ملی ۱۳۹۹

مدال افتخار دومین جشنواره ملی ۱۳۹۹