صنعت بهداشتی و شوینده

— مواد شیمیایی بهداشتی و شوینده
 • راکاپون EGMS
  یک عامل صدفی کننده، ماسک کننده، و نرم کننده در امولسیون

 • راکاپون CAPB
  نوعی روکنشگر آمفوتری است که در صورتی که به همراه روکنشگر های آنیونی

 • راکاپون RCP-5
  ماده ای برای افزایش قدرت شوینده ها و عامل جلوگیری از نشست

 • راکاپون EGDS
  یک عامل صدفی کننده، ماسک کننده، و نرم کننده در امولسیون

 • راکاپون CDA
  Rackapon CDA with high Amide content is used in shampoo,shower gel,liquid hand soap heavy & light duty liquid detergent & industrial application.

 • راکاپون ALES

 • پرلامیت L-71
  PERLAMIT L-71 is a pearlizing agent based on blend of Sodium Laureth Sulphate,Glycol Distearate Cocamide M.E.A It is easily soluble in cold water.

 • راکاپون PEARL-SLES
  Rockapon PEARL-SLES is an anionic liquid opalescent agent that can be used in shower gel,shampoo and bubble bath.

 • راکاپون DLS
  Rockapon DLS is an aqueous solution of Disodium Laureth Sulfosuccinate.It can be used in children shampoo,liquid soaps,hair shampoos, foam baths,shower products ect.

 • راک دفوم SLD-22
  Rockdefoam SLD-22 is a multipurpose silicone based defoamer which is used in different industries.