سمومی که با سورفکتانت های راک شیمی فرموله شده است

نام سمکاربردRecipe
کلرپیریفوس 40.8 درصد Chlorpyrifos 40.8% حشره کش و کنه کشی غیرسیستمیک از گروه ارگانوفسفره
دلتامترين 2.5 درصد Deltamethrin 2.5% EC این سم از گروه پیروتروئیدها (Pyrethroid) بوده و با اختلال در سیستم عصبی، برای كنترل آفاتی مانند لارو پروانه ها، زنجرك ها، سن ها و تریپس ها در محصولات زراعی، درختان ميوه سرد سیری و … موثر می باشد
هالوکسی فوپ آرمتیل 10/8 درصد Haloxyfop-R-Methyl 10.8% EC این علف کش با خاصیت سیستمیک و انتخابی و پس رویشی به سرعت جذب علف شده و به نوک ریشه و ریزوم ها می رسد
هگزی تیازوکس 10 درصد Hexythiazox 10% EC هگزی تیازوکس با خاصیت غیر سیستمیک و اثر گذاری گوارشی و تماسی، لارو ها و شفیره های کنه را در مرکبات کنترل می کند. راه نفوذ این کنه کش از طریق برگ بوده و بر روی کنه های بالغ تاثیری ندارد
استوکلر 50 درصد Acetochlor 50% EC بازدارنده تقسيم سلولي از طريق ممانعت از سنتز پروتئين، بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بسيار طويل نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب عمدتاً توسط اندام‌هاي هوايي گياه و در مرحله دوم توسط ريشه گياه‌هاي در حال جوانه‌‌زني
سایپرمترین 40 درصد Cypermethrin 40% EC این حشره کش با خاصیت غیر سیستمیك و اثر گوارشی، تماسی و ابقایی بر لارو پروانه ها، سوسك ها و … تاثیر می گذارد. ماده موثره و فرمولاسیون این سم سایپرمترین 40 درصد مایع (EC) می باشد
اتیون 47 درصد Ethion 47% EC با خاصیت غیر سیستمیک و تماسی، تاحدی هم گوارشی از کارکرد آنزیم استیل کولین استراز جلوگیری كرده و باعث مرگ آفت میشود
فن پروپاترین 10 درصد Fenpropathrin 10% EC فن پروپاترن از گروه پایروتروئیدها (Pyrethroids) بوده و برای آفاتی چون كنه قرمز، مينوز لكه گرد و … استفاده می شود
فن والریت 20 درصد Fenvalerate 20% EC فن والریت بر طیف وسیعی از آفات مانند مینوز لکه گرد، شته، ساقه خوارها و … را کنترل می کند
دی کلرووس امولسیون 50 درصد Dichlorvos 50% ECدي کلرووس حشره كشي از گروه تركيبات ارگانوفسفره (مشتقات اسيدفسفريك) است، كه بصورت غير سيستميك، با اثر تماسي، گوارشي، تنفسي (تدخيني) و نفوذي به فرم امولسيون (%EC50) فرموله مي‌شود
فنیتروتیون 50 درصد Fenitrothion 50%EC فنیتروتیون حشره کشی غیرسیستمیک از گروه ارگانوفسفره است که با نحوه اثر تماسی و گوارشی طیف وسیعی از آفات مانند ملخ ها، شته ها، سن ها و کرم ساقه خوار برنج را کنترل می کند
آبامکتین 1.8 درصد Abamectin 1.8% ECآبامکتین حشره کش و کنه کش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی و فعالیت سیستمیک محدود می باشد. آبامکتین جهت کنترل مگس مینوز برگ در سبزی و صیفی و کنه زنگار در مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد