افتخارات

صادرکننده نمونه کشور در سال 1381


صادرکننده نمونه کشور در سال 1385

صادرکننده نمونه کشور در سال 1386

صادرکننده نمونه کشور در سال 1388

صادرکننده نمونه کشور در سال 1392