پرولینا 6102

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

پرولینا 6102

Properties
Appearance: Liquid
Color Yellow
Density (gr/cm³): 0.88
Solid Content %: 99 Min
Solubility: Insoluble
Acid Value 0.5 Max
Shelf Life: Stable for three years in unopened drums
Packing: Available in 120, 1200 kg drums
Adjuvant